Nyheder

Som led i det store uddigningsprojekt i Gyldensteen Strand er der nu etableret 4 parkeringspladser til de besøgende. Pladserne er opført i stabilgrus med fodhegn i robinie og informationstavler. Sammen med de nye veje og stier er det bygherren, Aage V. Jensen Naturfonds ønske, at give de besøgende gode muligheder for at opleve projektet. Lige nu kan man se det store digebyggeri i området, som snart er færdigt.

NaturRådgivningen har projekteret og ført tilsyn.

Parkeringspladsen ved Stegøvej øst for Bogense

Parkeringspladsen ved Stegøvej øst for Bogense

Den 1. maj er det et år siden, vi startede NaturRådgivningen. Det har været et fantastisk år, hvor vi har arbejdet med både små opgaver og nogle af landets største naturgenopretningsprojekter. Vi har fået 20 gode kunder blandt ministerier, kommuner, godser og fonde.

Vi fejrer fødselsdagen på Sicilien, hvor Jette og Niels i Uge 18 deltager i Raptor Camp som observatører af rovfugletrækket over Messinastrædet. Vi træffes på mobil og sms, men måske ikke på mails.

NaturRådgivningen fylder et år

NaturRådgivningen fylder et år

NaturRådgivningen har fået opgaver i fire kommuner med projekter til forbedring af vandløbenes tilstand. Kommunerne kan desværre ikke påbegynde indsatsen, fordi Natur- og Miljøklagenævnet i december kendte vandplanerne ugyldige. Nu venter vi på, at Miljøministeriet offentliggør de “nye” vandplaner og sætter en ny bekendtgørelse i kraft, så vi kan komme igang med arbejdet.
Heldigvis har vi travlt med vandløbsprojekter og hydrologiprojekter i tre andre kommuner, som vi får løst i mellemtiden.

Alt for meget sand og plads til forbedringer !

Alt for meget sand og plads til forbedringer !

Arbejdet med bygningen af det 2350 m lange kystdige langs vestsiden af Gyldensteen Strand skrider hurtigt frem. Arbejdet kan nu ses tæt på Gyldensteensvej, hvor det nuværende dige langs Ålebækken skal udvides og hæves. Der er 11 store entreprenørmaskiner i gang med at udgrave, flytte og indbygge ler i digerne.

TV2 Fyn bragte til aften et kort indslag om arbejdet, som kan ses ved at klikke på dette link: Link til TV2 Fyn

20 tons dumpers flytter ler til diget

Dumpers flytter ler til diget med læs på 20 tons

Arbejdet med opførelse af det tredje udsigtstårn ved Filsø er i fuld gang. Petersholm Udsigtshytte opføres i det sydvestlige hjørne af Filsø hen over diget omkring Petersholm Inddæmningen, hvor tårnet er blevet funderet på 8 meter dybe stålpæle. Tømreren har travlt og bliver forhåbentlig færdig, så tårnet er klar til at modtage de besøgende til Påske. Adgangen bliver ad en godt 500 m lang sti fra parkeringspladsen i Nørreenge ved Kærgårdvej.

Petersholm Udsigtshytte opføres for Aage V. Jensen Naturfond af tømreren i Vrøgum med NaturRådgivningen som byggeleder

Petersholm Udsigtshytte opføres for Aage V. Jensen Naturfond af tømreren i Vrøgum med NaturRådgivningen som byggeleder

Niels er rejst til Ouagadougou for at lede en stortur for DOF Travel igennem Burkina Faso og Ghana. Rejsen går over land fra kanten af Sahel zonen og ned til regnskovene ved Guldkysten. Gruppen skal dels finde vore trækfugle under deres vinterophold i Vestafrika, men også opleve den lokale natur med dens fugle og dyr.

NaturRådgivningen kører derfor på lavt blus i resten af februar, hvor Jette passer kontoret.

Krokodillevogteren skal gerne findes på turen

Arbejdet med at bygge 3300 meter nye kystdiger omkring Gyldensteen Strand på Nordfyn er nu gået i gang. Digerne skal sikre Bogense by mod oversvømmelser, når der genskabes ca. 230 ha fjord, småøer og strandenge ved det første store uddigningsprojekt af en afvandet fjord i Danmark. Aage V. Jensen Naturfond er bygherre med TC Anlæg cheap replica rolex som entreprenør og NaturRådgivningen som byggeleder. Lige nu nyder projektet godt af den frosne jord, som gør det let af køre ler ud til forbelastning af en strækning med blød bund.

Ved anlægsarbejdet i Gyldensteen Strand skal der flyttes over 200.000 kubikmeter jord.

Vi har i øjeblikket opgaver med tilsyn eller byggeledelse på 5 forskellige anlægsprojekter her hen over vinteren, men sneen og den hårde frost har sat flere af arbejderne i stå. Der kan graves, men der kan ikke støbes beton, og der kan heller ikke indbygges sand og grus med en tilstrækkeligt god komprimering.

Vi ser derfor frem til tøvejret i de kommende dage og forhåbentligt uden for meget nedbør, så vi kan komme videre.

Nedrivningen af to sidelænger på gården Eriksholm ved Gyldensteen Strand skrider godt frem trods vintervejret

Op til årsskiftet afsluttede vi et par mindre opgaver. Dels en handlingsplan for den fremtidige vedligeholdelse af digerne omkring Ølundgaard ved Odense Fjord. Dels et vandløbsprojekt med en undersøgelse af vandstandssvingningerne i Husby Sø og af vandføringsevnen i afløbet til Felsted Kog baseret på løbende vandstandsmålinger.

Senest har vi udtaget jordprøver til en risikovurdering af fosforudvaskningen fra tre vådområdeprojekter i Vejle Kommune.

Vandstandsmålestation i idylliske omgivelser i vandløbet Staby Kast, som er afløbet fra Husby Sø.

Vi har været på en spændende rejse igennem året 2012, hvor vi startede NaturRådgivningen. Undervejs har vi modtaget en masse støtte og hjælp fra gode venner, kunder og samarbejdspartnere. Det er vi meget taknemmelige for.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet til næste år til gavn for den danske natur.

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår !

Parti fra Ålebækken ved Gyldensteen, dec. 2012