Nyheder

Arbejdet med opførelse af det tredje udsigtstårn ved Filsø er i fuld gang. Petersholm Udsigtshytte opføres i det sydvestlige hjørne af Filsø hen over diget omkring Petersholm Inddæmningen, hvor tårnet er blevet funderet på 8 meter dybe stålpæle. Tømreren har travlt og bliver forhåbentlig færdig, så tårnet er klar til at modtage de besøgende til Påske. Adgangen bliver ad en godt 500 m lang sti fra parkeringspladsen i Nørreenge ved Kærgårdvej.

Petersholm Udsigtshytte opføres for Aage V. Jensen Naturfond af tømreren i Vrøgum med NaturRådgivningen som byggeleder

Petersholm Udsigtshytte opføres for Aage V. Jensen Naturfond af tømreren i Vrøgum med NaturRådgivningen som byggeleder

Niels er rejst til Ouagadougou for at lede en stortur for DOF Travel igennem Burkina Faso og Ghana. Rejsen går over land fra kanten af Sahel zonen og ned til regnskovene ved Guldkysten. Gruppen skal dels finde vore trækfugle under deres vinterophold i Vestafrika, men også opleve den lokale natur med dens fugle og dyr.

NaturRådgivningen kører derfor på lavt blus i resten af februar, hvor Jette passer kontoret.

Krokodillevogteren skal gerne findes på turen

Arbejdet med at bygge 3300 meter nye kystdiger omkring Gyldensteen Strand på Nordfyn er nu gået i gang. Digerne skal sikre Bogense by mod oversvømmelser, når der genskabes ca. 230 ha fjord, småøer og strandenge ved det første store uddigningsprojekt af en afvandet fjord i Danmark. Aage V. Jensen Naturfond er bygherre med TC Anlæg cheap replica rolex som entreprenør og NaturRådgivningen som byggeleder. Lige nu nyder projektet godt af den frosne jord, som gør det let af køre ler ud til forbelastning af en strækning med blød bund.

Ved anlægsarbejdet i Gyldensteen Strand skal der flyttes over 200.000 kubikmeter jord.

Vi har i øjeblikket opgaver med tilsyn eller byggeledelse på 5 forskellige anlægsprojekter her hen over vinteren, men sneen og den hårde frost har sat flere af arbejderne i stå. Der kan graves, men der kan ikke støbes beton, og der kan heller ikke indbygges sand og grus med en tilstrækkeligt god komprimering.

Vi ser derfor frem til tøvejret i de kommende dage og forhåbentligt uden for meget nedbør, så vi kan komme videre.

Nedrivningen af to sidelænger på gården Eriksholm ved Gyldensteen Strand skrider godt frem trods vintervejret

Op til årsskiftet afsluttede vi et par mindre opgaver. Dels en handlingsplan for den fremtidige vedligeholdelse af digerne omkring Ølundgaard ved Odense Fjord. Dels et vandløbsprojekt med en undersøgelse af vandstandssvingningerne i Husby Sø og af vandføringsevnen i afløbet til Felsted Kog baseret på løbende vandstandsmålinger.

Senest har vi udtaget jordprøver til en risikovurdering af fosforudvaskningen fra tre vådområdeprojekter i Vejle Kommune.

Vandstandsmålestation i idylliske omgivelser i vandløbet Staby Kast, som er afløbet fra Husby Sø.

Vi har været på en spændende rejse igennem året 2012, hvor vi startede NaturRådgivningen. Undervejs har vi modtaget en masse støtte og hjælp fra gode venner, kunder og samarbejdspartnere. Det er vi meget taknemmelige for.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet til næste år til gavn for den danske natur.

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår !

Parti fra Ålebækken ved Gyldensteen, dec. 2012

I uge 48 afsluttede Niels sin uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator ved at præsentere sin opgave om sikkerhed under feltarbejde. Kurset giver kompetence til på bygherrens vegne at lede og koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen.

Uddannelsen er et lovkrav ved både projektering og byggeledelse på projekter, hvor der under udførelsen arbejder to eller flere entreprenører samtidig.

Vi tager altid sikkerheden alvorligt !

NaturRådgivningen har nu afleveret de første vådområdeprojekter til vore kunder.
– For Vejle Kommune har vi udarbejdet et vådområdeprojekt på 27 ha omkring Vester Nebel Å og i Varmkær ved Øster Starup. Projektet skal fjerne ca. 5 tons kvælstof fra Kolding Fjord.
– For Holstebro Kommune har vi udarbejdet et P-ådalsprojekt omkring det lille vandløb Gjæven ved Sevel i Limfjordsoplandet. P-ådalsprojektet skal begrænse tilførslen af fosfor til Hellesø og den nedstrøms Flyndersø.

Undersøgelsesområdet for P-ådalen ved Gjæven og Hellesø

Efter indvielsen af Filsø er Aage V. Jensen Naturfond nu gået igang med at realisere projektet i Gyldensteen Strand. Her skal i 2014 åbnes for en ny fjord og en ferskvandssø på tilsammen 380 ha. Det er det første større uddigningsprojekt i Danmark.

NaturRådgivningen har projekteret første etape. Vi fører tilsyn med gravningen af nye vandhuller samt etablering af ny strandeng, fugleøer og det første stykke dige.

Muldjorden afrømmes under etableringen af nye paddevandhuller på Langø

Det første større anlægsarbejde under LIFE Lille Vildmose projektet er nu i gang. Det skal fastholde og hæve vandstanden i det 572 ha store område Høstemark Fenner og Sydlige Mou Fenner. Det sker for at sikre de omgivende højmoser og på sigt også skabe højmose i området.

NaturRådgivningen har projekteret og udbudt opgaven for Aalborg Kommune, der er partner i det 41,7 mio. kr. store projekt, som EU LIFE+ har støttet med 75%.

Entreprenøren indbygger en bentonitmembran i grøften langs Hegnsvej for at forhindre udsivning.