Nyheder

Søborg Sø var ind til den første afvanding i 1796 en over 600 ha stor sø i det nordligste Sjælland. Gribskov Kommune og Søborg Sø Landvindingslag er gået sammen om at undersøge mulighederne for at genskabe en sø i området med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond.

NaturRådgivningen har udarbejdet et oplæg, som Niels forleden præsenterede for lodsejerne på landvindingslagets generalforsamling.

Søborg Sø Landvindingslags område fremhævet på Kort25 fra Geodatastyrelsen©

Søborg Sø Landvindingslags område fremhævet på Kort25 fra Geodatastyrelsen ©

Regentparret kommer Grundlovsdag for at opleve det store naturgenopretningsprojekt i Gyldensteen Strand. Direktør Anders Skov fra Aage V. Jensen Naturfond byder velkommen. Professor Katherine Richardson vil orientere om formålet med projektet. Overinspektør Anders Myrtue, Odense Bys Museer fortæller om områdets kulturhistorie, og Niels Riis fra NaturRådgivningen besvarer spørgsmål. Arrangementet finder sted på toppen af den gamle kystskrænt med udsigt over store dele af området. En omtale i TV2 Fyn kan ses ved klik her.

En del af udsigten over de nye diger fra besøgstedet

Udsigten over de nye diger fra besøgstedet

Til løsningen af vore mange nye opgaver har vi besluttet at investere i vores eget GPS-udstyr, så vi altid kan foretage opmåling og afsætning hurtigt og præcist for vore kunder. Valget faldt på en Trimble R8 GNSS GPS/GLONASS med en TSC3 controller, der kører RTK via GPSnet.

Det er det samme udstyr, som vi har lejet os til igennem det seneste år, men nu er det vores og helt nyt. GPS’en blev straks taget i brug ved opmålingen til en opgave for Kulturstyrelsen.

Den nye GPS blandt engkabbelejer ved Ålebækken

Den nye GPS blandt engkabbelejer ved Ålebækken

Som led i det store uddigningsprojekt i Gyldensteen Strand er der nu etableret 4 parkeringspladser til de besøgende. Pladserne er opført i stabilgrus med fodhegn i robinie og informationstavler. Sammen med de nye veje og stier er det bygherren, Aage V. Jensen Naturfonds ønske, at give de besøgende gode muligheder for at opleve projektet. Lige nu kan man se det store digebyggeri i området, som snart er færdigt.

NaturRådgivningen har projekteret og ført tilsyn.

Parkeringspladsen ved Stegøvej øst for Bogense

Parkeringspladsen ved Stegøvej øst for Bogense

Den 1. maj er det et år siden, vi startede NaturRådgivningen. Det har været et fantastisk år, hvor vi har arbejdet med både små opgaver og nogle af landets største naturgenopretningsprojekter. Vi har fået 20 gode kunder blandt ministerier, kommuner, godser og fonde.

Vi fejrer fødselsdagen på Sicilien, hvor Jette og Niels i Uge 18 deltager i Raptor Camp som observatører af rovfugletrækket over Messinastrædet. Vi træffes på mobil og sms, men måske ikke på mails.

NaturRådgivningen fylder et år

NaturRådgivningen fylder et år

NaturRådgivningen har fået opgaver i fire kommuner med projekter til forbedring af vandløbenes tilstand. Kommunerne kan desværre ikke påbegynde indsatsen, fordi Natur- og Miljøklagenævnet i december kendte vandplanerne ugyldige. Nu venter vi på, at Miljøministeriet offentliggør de “nye” vandplaner og sætter en ny bekendtgørelse i kraft, så vi kan komme igang med arbejdet.
Heldigvis har vi travlt med vandløbsprojekter og hydrologiprojekter i tre andre kommuner, som vi får løst i mellemtiden.

Alt for meget sand og plads til forbedringer !

Alt for meget sand og plads til forbedringer !

Arbejdet med bygningen af det 2350 m lange kystdige langs vestsiden af Gyldensteen Strand skrider hurtigt frem. Arbejdet kan nu ses tæt på Gyldensteensvej, hvor det nuværende dige langs Ålebækken skal udvides og hæves. Der er 11 store entreprenørmaskiner i gang med at udgrave, flytte og indbygge ler i digerne.

TV2 Fyn bragte til aften et kort indslag om arbejdet, som kan ses ved at klikke på dette link: Link til TV2 Fyn

20 tons dumpers flytter ler til diget

Dumpers flytter ler til diget med læs på 20 tons

Arbejdet med opførelse af det tredje udsigtstårn ved Filsø er i fuld gang. Petersholm Udsigtshytte opføres i det sydvestlige hjørne af Filsø hen over diget omkring Petersholm Inddæmningen, hvor tårnet er blevet funderet på 8 meter dybe stålpæle. Tømreren har travlt og bliver forhåbentlig færdig, så tårnet er klar til at modtage de besøgende til Påske. Adgangen bliver ad en godt 500 m lang sti fra parkeringspladsen i Nørreenge ved Kærgårdvej.

Petersholm Udsigtshytte opføres for Aage V. Jensen Naturfond af tømreren i Vrøgum med NaturRådgivningen som byggeleder

Petersholm Udsigtshytte opføres for Aage V. Jensen Naturfond af tømreren i Vrøgum med NaturRådgivningen som byggeleder

Niels er rejst til Ouagadougou for at lede en stortur for DOF Travel igennem Burkina Faso og Ghana. Rejsen går over land fra kanten af Sahel zonen og ned til regnskovene ved Guldkysten. Gruppen skal dels finde vore trækfugle under deres vinterophold i Vestafrika, men også opleve den lokale natur med dens fugle og dyr.

NaturRådgivningen kører derfor på lavt blus i resten af februar, hvor Jette passer kontoret.

Krokodillevogteren skal gerne findes på turen

Arbejdet med at bygge 3300 meter nye kystdiger omkring Gyldensteen Strand på Nordfyn er nu gået i gang. Digerne skal sikre Bogense by mod oversvømmelser, når der genskabes ca. 230 ha fjord, småøer og strandenge ved det første store uddigningsprojekt af en afvandet fjord i Danmark. Aage V. Jensen Naturfond er bygherre med TC Anlæg cheap replica rolex som entreprenør og NaturRådgivningen som byggeleder. Lige nu nyder projektet godt af den frosne jord, som gør det let af køre ler ud til forbelastning af en strækning med blød bund.

Ved anlægsarbejdet i Gyldensteen Strand skal der flyttes over 200.000 kubikmeter jord.