Nyheder

Vi har i øjeblikket opgaver med tilsyn eller byggeledelse på 5 forskellige anlægsprojekter her hen over vinteren, men sneen og den hårde frost har sat flere af arbejderne i stå. Der kan graves, men der kan ikke støbes beton, og der kan heller ikke indbygges sand og grus med en tilstrækkeligt god komprimering.

Vi ser derfor frem til tøvejret i de kommende dage og forhåbentligt uden for meget nedbør, så vi kan komme videre.

Nedrivningen af to sidelænger på gården Eriksholm ved Gyldensteen Strand skrider godt frem trods vintervejret

Op til årsskiftet afsluttede vi et par mindre opgaver. Dels en handlingsplan for den fremtidige vedligeholdelse af digerne omkring Ølundgaard ved Odense Fjord. Dels et vandløbsprojekt med en undersøgelse af vandstandssvingningerne i Husby Sø og af vandføringsevnen i afløbet til Felsted Kog baseret på løbende vandstandsmålinger.

Senest har vi udtaget jordprøver til en risikovurdering af fosforudvaskningen fra tre vådområdeprojekter i Vejle Kommune.

Vandstandsmålestation i idylliske omgivelser i vandløbet Staby Kast, som er afløbet fra Husby Sø.

Vi har været på en spændende rejse igennem året 2012, hvor vi startede NaturRådgivningen. Undervejs har vi modtaget en masse støtte og hjælp fra gode venner, kunder og samarbejdspartnere. Det er vi meget taknemmelige for.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet til næste år til gavn for den danske natur.

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår !

Parti fra Ålebækken ved Gyldensteen, dec. 2012

I uge 48 afsluttede Niels sin uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator ved at præsentere sin opgave om sikkerhed under feltarbejde. Kurset giver kompetence til på bygherrens vegne at lede og koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen.

Uddannelsen er et lovkrav ved både projektering og byggeledelse på projekter, hvor der under udførelsen arbejder to eller flere entreprenører samtidig.

Vi tager altid sikkerheden alvorligt !

NaturRådgivningen har nu afleveret de første vådområdeprojekter til vore kunder.
– For Vejle Kommune har vi udarbejdet et vådområdeprojekt på 27 ha omkring Vester Nebel Å og i Varmkær ved Øster Starup. Projektet skal fjerne ca. 5 tons kvælstof fra Kolding Fjord.
– For Holstebro Kommune har vi udarbejdet et P-ådalsprojekt omkring det lille vandløb Gjæven ved Sevel i Limfjordsoplandet. P-ådalsprojektet skal begrænse tilførslen af fosfor til Hellesø og den nedstrøms Flyndersø.

Undersøgelsesområdet for P-ådalen ved Gjæven og Hellesø

Efter indvielsen af Filsø er Aage V. Jensen Naturfond nu gået igang med at realisere projektet i Gyldensteen Strand. Her skal i 2014 åbnes for en ny fjord og en ferskvandssø på tilsammen 380 ha. Det er det første større uddigningsprojekt i Danmark.

NaturRådgivningen har projekteret første etape. Vi fører tilsyn med gravningen af nye vandhuller samt etablering af ny strandeng, fugleøer og det første stykke dige.

Muldjorden afrømmes under etableringen af nye paddevandhuller på Langø

Det første større anlægsarbejde under LIFE Lille Vildmose projektet er nu i gang. Det skal fastholde og hæve vandstanden i det 572 ha store område Høstemark Fenner og Sydlige Mou Fenner. Det sker for at sikre de omgivende højmoser og på sigt også skabe højmose i området.

NaturRådgivningen har projekteret og udbudt opgaven for Aalborg Kommune, der er partner i det 41,7 mio. kr. store projekt, som EU LIFE+ har støttet med 75%.

Entreprenøren indbygger en bentonitmembran i grøften langs Hegnsvej for at forhindre udsivning.

Aage V. Jensen Naturfond indbyder alle interesserede til indvielse af Filsø søndag den 7. oktober kl. 13 på Fiilsø Avlsgård, Kærgårdvej 12, Henne. Kom i god tid og læs mere på http://www.avjf.dk/archives/filsoe_aabning_og_konkurrence/

Niels har fra starten stået for projekteringen af den nye 915 ha store sø, og vi arbejder fortsat for fonden med etablering af publikumsfaciliteter som udsigtstårne og stier.

Her torsdag-fredag er vi i Holmegaards Mose for at opstille 8 vandstandsmålestationer. Det er de sidste af i alt 21 automatiske målestationer med dataloggere, som vi har etableret i sommerens løb til at måle vandstand i højmoser og vandløb for Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Holstebro Kommune.

Niels kan træffes undervejs på mobilen.

Vandstandsmålestation i Lille Vildmose med dataloggeren liggende fremme til venstre.

Miljøminister Ida Auken har inviteret Niels til at deltage i ministeriets vandtopmøde torsdag-fredag på Lykkesholm på vegne af Dansk Ornitologisk Forening. Han skal sammen med ministeren og 23 andre repræsentanter for grønne organisationer, landbruget, vandværkerne og faglige institutioner forsøge at finde nye veje til at forbedre vandmiljøet med den næste generation af vandplaner. Telefonen er derfor lukket fra torsdag kl. 12 og 24 timer frem, men mails og sms’er vil blive læst.

Fra arbejdet med vådområdeprojekt Vester Nebel Å