Nyheder

Vi hos NaturRådgivningen ønsker alle vore venner og forretningsforbindelser en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår !.

Vores julehilsen til alle er Bob Dylans ´Ring Them Bells’, som Line fra vores bestyrelse synger, sammen med resten af Postyr i deres eget arrangement. Klik på billedet, slå lyden til samt evt. fuld skærm.

I dag blev der åbnet for vandet i det 830 m nye forløb af Fraugde Bæk langs bygrænsen af Odense forstaden Fraugde. Odense Kommune har skabt det nye vandløb med 4,0 meter fald som et klimaprojekt. Det skal sikre bydelens vandværk mod oversvømmelser. Samtidig skabes der faunapassage omkring en opstemning. Projektet har været en stor udfordring, som vi begyndte på for kun 7 måneder siden.

Vandet løber igennem det nye stenstryg for første gang.

Vandet løber igennem det nye stenstryg langs haverne for første gang.

Vi har siden 2012 arbejdet for Guldborgsund Kommune med LIFE-projektet til genopretning af Horreby Lyng på Falster. Det er en 145 ha stor nedbrudt højmose. Anlægsarbejderne er nu gennemført. Der er lukket grøfter, nedgravet membran, forlagt vandløb, ombygget pumpestation og etableret gangstier og veje til de mange besøgende. Endelig er der udgravet 4 ha bassiner til ny vækst af tørvemosser.

Afslutningen af anlægsarbejdet blev fejret med udsigt til de nye tørvebassiner.

Afslutningen af anlægsarbejdet blev fejret med udsigt til de nye tørvebassiner.

Der arbejdes i øjeblikket med at omlægge en række forskellige ledninger ved Fraugde i udkanten af Odense. Der lægges nye spildevandsledninger og drænledninger, og der flyttes elkabler og vandledninger på kryds og tværs. Det er Odense Kommune, som har sat arbejdet i gang, og formålet er efterfølgende at kunne flytte Fraugde Bæk på en 800 m lang strækning for at klimasikre området mod stigende afstrømninger.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos, men vi har styr på det hele.

Stenholt Mose nord for Engesvang er med sine 35 ha landets 3. største bevarede højmose. Lige som alle andre højmoser lider den under følgerne af tidligere tiders afvanding og tørvegravning. Silkeborg Kommune har nu som led i et LIFE-projekt afsluttet en restaurering af mosen, der med vandstandshævende tiltag vil imødegå udtørringen af mosen, således at den fortsat kan udvikle sig som aktiv højmose.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Niels har været tre dage i Nordengland for at deltage i en konference om højmoser: Restoring Peatlands. Development of Best Practice Techniques, som var arrangeret af Cumbria BogLIFE-projektet med deltagelse fra en række europæiske lande.

På konferencen præsenterede Niels et indlæg om metoder og erfaringer fra de første år med restaureringen af Lille Vildmose.

Fra præsentation på konferencen

Fra præsentation på konferencen

Vi har været på Årø i Lillebælt til afleveringsforretning på et nyt vådområde. Det er Årø Galloway, som har etableret det private vådområde på 25 ha med en vintervandflade på 4 ha. Projektet er til gavn for bl.a. strandtudser og klyder. Vi har forberedt det til at blive første del af et større projekt på øen. Vandet må vi vente lidt på, da oplandet er lille på øens sydøstlige del.

Et af de nyanlagte vandhuller til strandtudser bliver inspiceret.

Et af de nyanlagte vandhuller til strandtudser bliver inspiceret.

Tofte Skov i Lille Vildmose rummer stor biodiversitet med bla. kronvildt, vildsvin, kongeørn og havørn. I den nordlige del af skoven har Aage V. Jensen Naturfond nu gennemført en omlægning af vandløbene. Der er herved skabt næsten 4 km nye vandløb gennem terrænet, som leder et opland på 400 ha tilbage til sit oprindelige afløb gennem skoven. Samtidig er den tidligere afvandingsgrøft ud til Kattegat lukket.

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem Tofte Skov

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem en ryddet sitkabevoksning i Tofte Skov

Assens Kommune har nu gennemført den 5. af de vandløbsrestaureringer, som vi har projekteret som led i vandplanindsatsen. Denne gang var det i den øvre del af Puge Mølle Å, hvor styrtet ved et rørudløb under Nårupvej er blevet udlignet gennem et 40 meter langt stenstryg. Udfordringen var her både at sikre fuld faunapassage og afvandingsinteresserne på de omgivende marker.

Stryget set nede fra med de to afskårede rørtilløb på hver side.

Stryget set nede fra med de to afskårede rørtilløb på hver side og Nårupvej i baggrunden.

Aage V. Jensen Naturfond kunne i går indvie endnu et flot udsigtstårn og nu på nordspidsen af Langodde i Filsø. Frem til tårnet er anlagt en sti og en 21 m lang gangbro over Pansergraven fra krigens tid. Udsigten over søen er fremragende, og der er yderligere etableret en 0,2 ha stor fugleø midt i kikkertfeltet. Vi har i NaturRådgivningen haft fornøjelsen af at stå for projekteringen og byggeledelse. Se fotos fra JyskeVestkysten

Langoddetårnet med den nye fugleø i Filsø i baggrunden

Langoddetårnet med den nye fugleø i Filsø i baggrunden