Nyheder

Det nye LIFE højmoseprojekt har givet os til opgave at etablere vandstandsmålestationer rundt om i en række af landets højmoser. Målingerne vil ske automatisk med vandstandsloggere mange år fremover. Det er en del af projektets overvågningsprogram.

Vi har netop sat 8 målestationer op i Store Vildmose.

En af de nye vandstandsmålestationer

En af de nye vandstandsmålestationer placeret i højmosevegetation.

Assens Kommune har i dag holdt aflevering på den nye bro over Hårby Å med nyt indløb til faunapassage uden om opstemningen ved Haarby Elværksdam. Den gamle bro var ikke stor nok, og projektet skal sikre de omgivende ejendomme mod oversvømmelser samtidig med, at passageforholdene for ørreder og deres yngel, smolten bliver sikret uden om den opstemmede sø. Vi har projekteret løsningen og ført tilsyn.

Indløbet til den nye bro over Hårby Å med den gamle bro til venstre, hvor indløbet er dykket.

Indløbet til den nye bro over Hårby Å med den gamle bro til venstre, hvor indløbet er dykket.

Vi har for Lyngby-Taarbæk Kommune gennemført en hydrologisk og mosegeologisk undersøgelse af Lyngby Åmose. Det er et stort fattigkær, der ligger på nordsiden af Lyngby Sø. Gennem vores undersøgelse har vi kunnet følge mosens udvikling igennem de seneste 6.000 år frem til de nuværende vandstandsforhold. Vi arbejder på en afhandling om mosen, som forventes udgivet til næste år.

Fra borearbejdet i Lyngby Åmose med et 6 meter langt russerbor

Fra borearbejdet i Lyngby Åmose med et 6 meter langt russerbor

 

 

Vi har nu afleveret to vådområdeprojekter til henholdsvis Struer og Holstebro kommuner. Det første projekt omfatter etablering af en 76 ha stor kystlagune i den tidligere Odby Sø på Thyholm nord for Oddesund, som skal fjerne kvælstof. Den anden opgave omfatter tre mindre fosforådalsprojekter, som skal reducere udvaskningen af fosfor til Skallesø, der er et tilløb til Flyndersø mellem Vinderup og Skive.

Odby Sø og diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

Odby Sø og til venstre diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

A/S Valnæsgaard på det nordvestligste Falster er i gang med at hæve sine diger, som blev gennembrudt under Stormen Bodil i december 2013. Herved blev de to inddæmninger Myggetvig og Lille Salteng oversvømmet. Vi har bistået ejeren med planlægningen, ansøgningerne og projekteringen af de nye diger. Samtidig etableres to nye søer, og et areal udlægges som fremtidig strandeng.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor havet brød igennem.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor Smålandshavet brød igennem.

Arbejdet med at etablere et 180 ha stort vådområde i Felsted Kog Enge ved Nissum Fjord er nu i fuld gang. Vi har udarbejdet detailprojekt og udbud for Holstebro Kommune. Med projektet ophæves den nuværende pumpeafvanding af projektområdet, som i stedet får afløb til fjorden gennem en højvandssluse. Projektet skal fjerne ca. 32 tons kvælstof fra fjordens opland, hvoraf en del kommer ind med vand fra Storå.
Læs evt. mere på dette link.

Udgravning til en ny pumpestation med støbt bundplade, foto Holstebro Kommune.

Udgravning til en ny pumpestation med støbt bundplade, foto Holstebro Kommune.

Jette og Niels er tilbage fra et par ugers spændende ferie med rundrejser til de nordatlantiske øer på Færøerne, i Skotland og St Kilda.

De kommende uger kommer til at stå på færdiggørelse af fem udbudsopgaver rundt omkring i landet og tre vådområdeprojekter i det nordvestjyske.

Søpapegøjer fra Mykines på Færøerne

Vi kom tæt på søpapegøjerne på Mykines på Færøerne

Store Åmose er Sjællands største moseområde. Vi har her bistået Sorø Kommune med en hydrologisk undersøgelse af den lille Verup Mose. Det meste af mosen er afgravet og afvandet. Højmosevegetationen er forsvundet, men der står et centralt område tilbage med højmosetørv. Vi har afleveret et projekt til at genskabe ca. 7 ha højmose. Arbejdet indgår i EU LIFE projektet Østdanske Højmoser.

Selv om mosen er præget af afvanding og afgravning er der stadig lidt Sphagnum palustre tilbage

Der er stadig lidt af det tørvedannende Sphagnum palustre tilbage i Verup Mose

 

 

Vi har til Assens Kommune leveret projekter til fjernelse af 10 spærringer for passage af fisk og smådyr i vandløbene. Det er en del af kommunens indsats for opfylde vandplanernes målsætninger om god vandløbskvalitet. Tre af projekterne har været noget helt særligt for os. De ligger i Åsemosebækken omkring landsbyen Langsted på Vestfyn, hvor Niels voksede op.

Et gammelt engvandingsanlæg er brudt sammen og skal ombygges til et længere stryg

Et gammelt engvandingsanlæg er brudt sammen og skal ombygges til et længere stryg

Guldborgsund Kommune holdt i dag indvielse af natur- og miljøprojektet i Bøtø Nor for lodsejerne, entreprenøren og alle os andre, som har været med i projektarbejdet. Hydrologien i det 108 ha store fuglereservat er blevet forbedret. Reservatet er samtidig blevet styrket ved naturgenopretning af omgivende arealer, så det samlede naturområde nu er på næsten 200 ha til glæde for mennesker, dyr og fugle.

Et flot læskur til kreaturerne dannede rammen om dagens indvielsesfest.

Et flot læskur til kreaturerne dannede rammen om dagens indvielsesfest i Bøtø Nor