Nyheder

Aage V. Jensen Naturfond kunne i dag indvie sit nye udsigtstårn i Vaserne ved bredden af Furesøen. Tårnet er i to etager. Det står i blød bund på 10 meter lange egepæle. Hele konstruktionen er ved vores projektering blevet CAD-tegnet i 3D. Alt det bærende tømmer er herefter tilskåret på et CNC-styret savværk præcist på mål, så tømrerne kunne bolte det hele sammen ude midt i sumpen.

Vasetårnet og den 50 meter lange rampe er bygget ud igennem ellesumpen

Vasetårnet og den 50 meter lange rampe er bygget på egepæle ud igennem ellesumpen.

Aage V. Jensen Naturfond holdt i dag indvielse af det nye udsigtstårn på Ovstrup Hede nord for Herning. Vi har med glæde projekteret tårnet, som er opført i en stolpekonstruktion hævet 4 meter over terræn. Her fra er der en glimrende udsigt over det åbne hedelandskab med flokke af krondyr replica rolex og dådyr. Tårnet har allerede vist sit værd med en observation af den jyske ulv på tæt hold.

Det nye udsigtstårn set ude fra. Det kan besøges fra p-pladsen ved adressen Bindstowvej 20, Herning.

Det nye udsigtstårn kan besøges fra p-pladsen ved adressen Bindstowvej 20, Herning.

Som led i et LIFE projekt er vi for Naturstyrelsen Storstrøm i gang med at kortlægge opbygningen af Holmegaards Mose ved Næstved. Det er Sjællands største højmose, hvor der allerede er gennemført en vellykket naturgenopretning. For at kunne gøre det endnu bedre, undersøger vi nu med hjælp af flere frivillige de tørveforekomster, som er efterladt i mosen efter mange års tørvegravning.

På pladen i forgrunden ligger boreprøver, som viser 10.000 års udviklingshistorie

På pladen i forgrunden ligger boreprøver, som viser 10.000 års udviklingshistorie

Det 180 ha store vådområde i Felsted Kog Enge er færdigt. Projektet er gennemført for at fjerne ca. 32 tons kvælstof fra oplandet til Nissum Fjord. Området var ind til 1960’erne en del af  Storåens udløb i fjorden. Vandfladen er lige nu på ca. 55 ha, men vanddækket varierer afhængigt af årstiden fra ca. 40 ha og op til over 100 ha. Resten af vådområdet bliver til udyrkede enge. Læs mere om projektet på dette link.

En del af vådområdet med det nye udløb gennem diget til Nissum Fjord i forgrunden

En del af vådområdet med det nye udløb gennem diget til Nissum Fjord i forgrunden

Det nye LIFE højmoseprojekt har givet os til opgave at etablere vandstandsmålestationer rundt om i en række af landets højmoser. Målingerne vil ske automatisk med vandstandsloggere mange år fremover. Det er en del af projektets overvågningsprogram.

Vi har netop sat 8 målestationer op i Store Vildmose.

En af de nye vandstandsmålestationer

En af de nye vandstandsmålestationer placeret i højmosevegetation.

Assens Kommune har i dag holdt aflevering på den nye bro over Hårby Å med nyt indløb til faunapassage uden om opstemningen ved Haarby Elværksdam. Den gamle bro var ikke stor nok, og projektet skal sikre de omgivende ejendomme mod oversvømmelser samtidig med, at passageforholdene for ørreder og deres yngel, smolten bliver sikret uden om den opstemmede sø. Vi har projekteret løsningen og ført tilsyn.

Indløbet til den nye bro over Hårby Å med den gamle bro til venstre, hvor indløbet er dykket.

Indløbet til den nye bro over Hårby Å med den gamle bro til venstre, hvor indløbet er dykket.

Vi har for Lyngby-Taarbæk Kommune gennemført en hydrologisk og mosegeologisk undersøgelse af Lyngby Åmose. Det er et stort fattigkær, der ligger på nordsiden af Lyngby Sø. Gennem vores undersøgelse har vi kunnet følge mosens udvikling igennem de seneste 6.000 år frem til de nuværende vandstandsforhold. Vi arbejder på en afhandling om mosen, som forventes udgivet til næste år.

Fra borearbejdet i Lyngby Åmose med et 6 meter langt russerbor

Fra borearbejdet i Lyngby Åmose med et 6 meter langt russerbor

 

 

Vi har nu afleveret to vådområdeprojekter til henholdsvis Struer og Holstebro kommuner. Det første projekt omfatter etablering af en 76 ha stor kystlagune i den tidligere Odby Sø på Thyholm nord for Oddesund, som skal fjerne kvælstof. Den anden opgave omfatter tre mindre fosforådalsprojekter, som skal reducere udvaskningen af fosfor til Skallesø, der er et tilløb til Flyndersø mellem Vinderup og Skive.

Odby Sø og diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

Odby Sø og til venstre diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

A/S Valnæsgaard på det nordvestligste Falster er i gang med at hæve sine diger, som blev gennembrudt under Stormen Bodil i december 2013. Herved blev de to inddæmninger Myggetvig og Lille Salteng oversvømmet. Vi har bistået ejeren med planlægningen, ansøgningerne og projekteringen af de nye diger. Samtidig etableres to nye søer, og et areal udlægges som fremtidig strandeng.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor havet brød igennem.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor Smålandshavet brød igennem.

Arbejdet med at etablere et 180 ha stort vådområde i Felsted Kog Enge ved Nissum Fjord er nu i fuld gang. Vi har udarbejdet detailprojekt og udbud for Holstebro Kommune. Med projektet ophæves den nuværende pumpeafvanding af projektområdet, som i stedet får afløb til fjorden gennem en højvandssluse. Projektet skal fjerne ca. 32 tons kvælstof fra fjordens opland, hvoraf en del kommer ind med vand fra Storå.
Læs evt. mere på dette link.

Udgravning til en ny pumpestation med støbt bundplade, foto Holstebro Kommune.

Udgravning til en ny pumpestation med støbt bundplade, foto Holstebro Kommune.