Nyheder

Vi har nu afleveret to vådområdeprojekter til henholdsvis Struer og Holstebro kommuner. Det første projekt omfatter etablering af en 76 ha stor kystlagune i den tidligere Odby Sø på Thyholm nord for Oddesund, som skal fjerne kvælstof. Den anden opgave omfatter tre mindre fosforådalsprojekter, som skal reducere udvaskningen af fosfor til Skallesø, der er et tilløb til Flyndersø mellem Vinderup og Skive.

Odby Sø og diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

Odby Sø og til venstre diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

A/S Valnæsgaard på det nordvestligste Falster er i gang med at hæve sine diger, som blev gennembrudt under Stormen Bodil i december 2013. Herved blev de to inddæmninger Myggetvig og Lille Salteng oversvømmet. Vi har bistået ejeren med planlægningen, ansøgningerne og projekteringen af de nye diger. Samtidig etableres to nye søer, og et areal udlægges som fremtidig strandeng.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor havet brød igennem.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor Smålandshavet brød igennem.

Arbejdet med at etablere et 180 ha stort vådområde i Felsted Kog Enge ved Nissum Fjord er nu i fuld gang. Vi har udarbejdet detailprojekt og udbud for Holstebro Kommune. Med projektet ophæves den nuværende pumpeafvanding af projektområdet, som i stedet får afløb til fjorden gennem en højvandssluse. Projektet skal fjerne ca. 32 tons kvælstof fra fjordens opland, hvoraf en del kommer ind med vand fra Storå.
Læs evt. mere på dette link.

Udgravning til en ny pumpestation med støbt bundplade, foto Holstebro Kommune.

Udgravning til en ny pumpestation med støbt bundplade, foto Holstebro Kommune.

Jette og Niels er tilbage fra et par ugers spændende ferie med rundrejser til de nordatlantiske øer på Færøerne, i Skotland og St Kilda.

De kommende uger kommer til at stå på færdiggørelse af fem udbudsopgaver rundt omkring i landet og tre vådområdeprojekter i det nordvestjyske.

Søpapegøjer fra Mykines på Færøerne

Vi kom tæt på søpapegøjerne på Mykines på Færøerne

Store Åmose er Sjællands største moseområde. Vi har her bistået Sorø Kommune med en hydrologisk undersøgelse af den lille Verup Mose. Det meste af mosen er afgravet og afvandet. Højmosevegetationen er forsvundet, men der står et centralt område tilbage med højmosetørv. Vi har afleveret et projekt til at genskabe ca. 7 ha højmose. Arbejdet indgår i EU LIFE projektet Østdanske Højmoser.

Selv om mosen er præget af afvanding og afgravning er der stadig lidt Sphagnum palustre tilbage

Der er stadig lidt af det tørvedannende Sphagnum palustre tilbage i Verup Mose

 

 

Vi har til Assens Kommune leveret projekter til fjernelse af 10 spærringer for passage af fisk og smådyr i vandløbene. Det er en del af kommunens indsats for opfylde vandplanernes målsætninger om god vandløbskvalitet. Tre af projekterne har været noget helt særligt for os. De ligger i Åsemosebækken omkring landsbyen Langsted på Vestfyn, hvor Niels voksede op.

Et gammelt engvandingsanlæg er brudt sammen og skal ombygges til et længere stryg

Et gammelt engvandingsanlæg er brudt sammen og skal ombygges til et længere stryg

Guldborgsund Kommune holdt i dag indvielse af natur- og miljøprojektet i Bøtø Nor for lodsejerne, entreprenøren og alle os andre, som har været med i projektarbejdet. Hydrologien i det 108 ha store fuglereservat er blevet forbedret. Reservatet er samtidig blevet styrket ved naturgenopretning af omgivende arealer, så det samlede naturområde nu er på næsten 200 ha til glæde for mennesker, dyr og fugle.

Et flot læskur til kreaturerne dannede rammen om dagens indvielsesfest.

Et flot læskur til kreaturerne dannede rammen om dagens indvielsesfest i Bøtø Nor

I dag har NaturRådgivningen fødselsdag, og vi kan se tilbage på tre fantastiske år med over 100 store og små naturprojekter ud over hele landet for 40 kunder. Firmaet har nu de referencer og den styrke, som skal til for at kunne byde ind på opgaverne i store udbud. Vi er f. eks. blevet prækvalificeret til at byde på Forsvarets naturforvaltningsopgaver som en del af Dansk Naturkonsortium.

Digeåbningen og de mange tilskuere set lidt fra oven (foto: Viggo Lind).

Tilbageblik på et hav af mennesker ved åbningen af havet på Gyldensteen Strand (foto: Viggo Lind).

Aage V. Jensen Naturfond har i dag holdt indvielse af det nye Dæmningsmindetårn ved Gyldensteen Strand på Nordfyn. Tårnet giver en fremragende udsigt over den nye kystlagune med de mange småøer. Det er Fyns største fugletårn med en 50 meter lang rampe, som sikrer adgang for alle. Tømrerne mangler den sidste finish, inden tårnet bliver klar til at modtage besøgende fra Skærtorsdag.

Tårnet er opført samme stil som fondens Naturrum på den anden side af kystlagunen.

Tårnet er opført i samme stil som fondens Naturrum på den anden side af kystlagunen.

 

Naturstyrelsen og DN har rejst supplerende fredningssag for 23,6 ha i Store Åmose. Formålet er at beskytte kulturarv af international betydning, som er truet af afvanding og dermed ødelæggelse. Her i Kongemosens tørvelag findes Europas bedst bevarede indlandsbopladser fra overgangsperioden mellem jæger- og bondestenalder. Vi har for Kulturstyrelsen udarbejdet det tekniske grundlag for fredningsforslaget.

Grøften på billedet skal kastes til som et led i fredningen af arealerne til højre.

Grøften på billedet skal kastes til som et led i fredningen af arealerne til højre.