Nyheder

Vi har for Vejle Kommune projekteret en fjernelse af opstemningen i Vejle Å ved Ådal Dambrug, som indgår i vandplanens indsatsprogram. Projektet omfatter etablering af et 230 m langt grus- og stenstryg, der vil genskabe naturlige faldforhold i den øvre del af Vejle Å gennem den fredede Hjortedal. Projektet vil samtidig sikre en fortsat vandtilførsel til dambruget gennem et nyt automatiseret indløbsbygværk.

Den nuværende opstemning i Vejle Å ved Ådal Dambrug skal fjernes

Den nuværende opstemning i Vejle Å ved Ådal Dambrug skal fjernes

Vi ønsker alle vore kunder og samarbejdspartnere et Godt Nytår. Det sidste år har været et fantastisk år fyldt med spændende opgaver helt fra Gedser og til Skagen. Intet kunne dog overgå åbningen af projektet i Gyldensteen Strand med over 5000 gæster og nyhedsdækning live fra helikopter. Vi glæder os til at møde jer alle i det nye år.

Vi støtter DOFs klimafond med genskabelse af tågeskovene i Ecuador, som er levested for bl.a. Gråbrystet bjergtukan. Foto: Niels Poul Dreyer.

Vi støtter DOFs klimafond med genskabelse af tågeskovene i Ecuador, som er levested for bl.a. Gråbrystet Bjergtukan. Foto: Niels Poul Dreyer.

I foråret bistod vi Odense Kommune med restaureringen af Sørenden, et tilløb til Stavis Å. Mange gæster har set projektet, som er støttet af Havørred Fyn. Efterfølgende blev projektet voldsomt kritiseret i et læserbrev i Magisterbladet. I dag kunne vi glæde os over, at havørrederne har svaret på kritikken ved at lave mindst 18 flotte gydebanker, som har tilført vandløbet den ønskede dynamik.

Et af de nyanlagte stryg med en gydebanke i Sørenden, som nu igen slynger sig i sin dal.

Et af de nyanlagte stryg med en gydebanke i Sørenden, som nu igen slynger sig i sin dal.

Ørrederne har taget godt imod den vandløbsrestaurering i Hårby Å, som Assens Kommune gennemførte sidste år med vores bistand. På en 135 m lang strækning med udlagt gydegrus er der nu 9 store gydebanker, hvoraf den største er på 8-10 kvadratmeter. Sikken en fest der har været. Projektet skabte faunapassage omkring den 3 meter høje opstemning ved Køng Mølle som en del af vandplanindsatsen.

En af gydebankerne ses i forgrunden i det kun et år gamle vandløb. Der er ikke offentlig adgang.

En af gydebankerne ses i forgrunden i det kun et år gamle vandløb. Der er ikke offentlig adgang.

Struer Kommune ønsker at udvikle de landskabelige og rekreative værdier ved Limfjorden omkring Oddesund. Vi har derfor lavet to projektforslag til kommunen for naturområder på tilsammen 140 ha. I det ene forslag skabes en kystlagune og strandenge i den tidligere Odby Sø på sydspidsen af Thyholm. I det andet forslag skabes replika ure en lavvandet ferskvandssø med enge i Sundkær syd for Oddesund.

Odby Sø vist som kystlagune ved høj- og lavvande på baggrund af ortofoto DDO2012 fra COWI

Odby Sø vist som kystlagune ved høj- og lavvande på baggrund af ortofoto DDO2012 fra COWI

Vi har for Holstebro Kommune udarbejdet projekt for et 110 ha stort vådområde omkring Hellegård Å sydvest for Vinderup. Projektet vil genslynge Hellegård Å på en 3 km lang strækning. Det bringer mere vandløbsvand ind over engene, således at en del af kvælstoffet i vandet kan blive omsat, inden det ellers ville nå ud i Limfjorden.
Projektet skal i aften præsenteres for lodsejerne på et møde.

Hellegård Å løber i en bred ådal på sin vej mod Limfjorden. I baggrunden ses Handbjerg Hovgård.

Hellegård Å løber i en bred ådal på sin vej mod Limfjorden. I baggrunden ses Handbjerg Hovgård.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et projekt til vandstands- hævning i Fyns største højmose Storelung som led i et LIFE-projekt.

Vi har bistået projektet med en forundersøgelse af konsekvenserne for de omkringliggende ejendommes fundering og afvandingsforhold. Og vi har udarbejdet projektforslag til nødvendige afværgeforanstaltninger.

Bygningerne ligger tæt omkring Storelung, som ligger til venstre i billedet.

Bygningerne ligger tæt omkring Storelung, som begynder til venstre i billedet.

Vi har hen over sommeren afsluttet en lang række af de natur- og vandløbsprojekter, som vi har arbejdet med i første halvår. Vi er nu ved at starte en håndfuld nye spændende projekter op.

Vi har samtidig afsluttet vores andet årsregnskab med en omsætning på over 2,7 mio. og et flot resultat.

Vi har for Herning Kommune lavet et projekt til sikring af fuld faunapassage ved Skovbjerg i Rind Å.

Vi har for Herning Kommune lavet et projekt til sikring af faunapassagen i Rind Å ved Skovbjerg.

Efter et forrygende første halvår er det vores tur til at holde lidt ferie. Kontoret er lukket i Uge 30, hvor vi rejser til Finland for at se ulve, bjørne og jærv i ingenmandsland ind mod Rusland.

Vi glæder os til at tage fat på en række nye opgaver, når vi er hjemme igen, og vil i mellemtiden ønske vore læsere en rigtig god sommer.

Bjørnen fandt det udlagte lokkemad foran fotoskjulet i No Mans Land den 24. juli 2014

Bjørnen fandt det udlagte lokkemad foran fotoskjulet i No Mans Land den 24. juli 2014

Interessen for Aage V. Jensen Naturfonds naturprojekt i Gyldensteen Strand har siden indvielsen været meget stor med titusindvis af glade besøgende. Fonden er derfor i gang med at udvide parkeringsarealerne med plads til ekstra 80 biler og et par busser, så der bliver bedre forhold for de mange gæster.
NaturRådgivningen har projekteret og fører tilsynet.

Entreprenøren har ryddet arealet for muld og er ved at bygge parkeringspladserne op i grus.

Entreprenøren har ryddet arealet for muld og er ved at bygge parkeringspladserne op i grus.