Nyheder

I dag holdt Aage V. Jensen Naturfond rejsegilde for det nye udsigtstårn på Dæmningsminde ved kanten af Gyldensteen Strand. Som det sig hører og bør var der taler fra bygherren ved vicedirektør Jacob Palsgaard Andersen, håndværkerne ved tømrermester Flemming Madsen og på vegne af naboerne ved personalized gifts golfbaneejer Finn Gramvad. Og så var der ellers pølser og kolde såvel som varme drikke til alle fremmødte.

Så er Dæmningsmindetårnet kommet under tag.

Nu er Dæmningsmindetårnet kommet under tag og pyntet op i dagens anledning.

Tømreren har nu rejst de søjler og dragere, som skal bære det nye udsigtstårn ved Gyldensteen Strand, som Aage V. Jensen Naturfond er ved at opføre.Vi kan allerede nu afsløre, at der bliver en flot udsigt ud over øhavet i den nye fjord, når tårnet er færdigt til foråret.

Vi står for udbud og byggeledelse.

Dæmningsmindetårnet er under opførelse lidt uden for Bogense

Dæmningsmindetårnet er under opførelse lidt uden for Bogense

 

Anlægsarbejdet med at udvide vådområderne i Bøtø Nor på Sydfalster er nu i fuld gang. Det nuværende 109 ha store reservat bliver hermed omgivet af over 90 ha nye næringsfattige vådområder samtidig med, at vandstanden i fuglereservatet bliver mere stabil. Projektet er både en del af Guldborgsund Kommunes natur- og klimaindsats. Vi har udarbejdet projektet og står for byggeledelsen.

Entreprenøren sættes en PE-membran for at standse udsivningen fra vådområdet. Foto, Anita P.

Entreprenøren sætter en PE-membran for at standse udsivningen fra vådområdet. Foto, Anita P.

Vi har for Vejle Kommune projekteret en fjernelse af opstemningen i Vejle Å ved Ådal Dambrug, som indgår i vandplanens indsatsprogram. Projektet omfatter etablering af et 230 m langt grus- og stenstryg, der vil genskabe naturlige faldforhold i den øvre del af Vejle Å gennem den fredede Hjortedal. Projektet vil samtidig sikre en fortsat vandtilførsel til dambruget gennem et nyt automatiseret indløbsbygværk.

Den nuværende opstemning i Vejle Å ved Ådal Dambrug skal fjernes

Den nuværende opstemning i Vejle Å ved Ådal Dambrug skal fjernes

Vi ønsker alle vore kunder og samarbejdspartnere et Godt Nytår. Det sidste år har været et fantastisk år fyldt med spændende opgaver helt fra Gedser og til Skagen. Intet kunne dog overgå åbningen af projektet i Gyldensteen Strand med over 5000 gæster og nyhedsdækning live fra helikopter. Vi glæder os til at møde jer alle i det nye år.

Vi støtter DOFs klimafond med genskabelse af tågeskovene i Ecuador, som er levested for bl.a. Gråbrystet bjergtukan. Foto: Niels Poul Dreyer.

Vi støtter DOFs klimafond med genskabelse af tågeskovene i Ecuador, som er levested for bl.a. Gråbrystet Bjergtukan. Foto: Niels Poul Dreyer.

I foråret bistod vi Odense Kommune med restaureringen af Sørenden, et tilløb til Stavis Å. Mange gæster har set projektet, som er støttet af Havørred Fyn. Efterfølgende blev projektet voldsomt kritiseret i et læserbrev i Magisterbladet. I dag kunne vi glæde os over, at havørrederne har svaret på kritikken ved at lave mindst 18 flotte gydebanker, som har tilført vandløbet den ønskede dynamik.

Et af de nyanlagte stryg med en gydebanke i Sørenden, som nu igen slynger sig i sin dal.

Et af de nyanlagte stryg med en gydebanke i Sørenden, som nu igen slynger sig i sin dal.

Ørrederne har taget godt imod den vandløbsrestaurering i Hårby Å, som Assens Kommune gennemførte sidste år med vores bistand. På en 135 m lang strækning med udlagt gydegrus er der nu 9 store gydebanker, hvoraf den største er på 8-10 kvadratmeter. Sikken en fest der har været. Projektet skabte faunapassage omkring den 3 meter høje opstemning ved Køng Mølle som en del af vandplanindsatsen.

En af gydebankerne ses i forgrunden i det kun et år gamle vandløb. Der er ikke offentlig adgang.

En af gydebankerne ses i forgrunden i det kun et år gamle vandløb. Der er ikke offentlig adgang.

Struer Kommune ønsker at udvikle de landskabelige og rekreative værdier ved Limfjorden omkring Oddesund. Vi har derfor lavet to projektforslag til kommunen for naturområder på tilsammen 140 ha. I det ene forslag skabes en kystlagune og strandenge i den tidligere Odby Sø på sydspidsen af Thyholm. I det andet forslag skabes replika ure en lavvandet ferskvandssø med enge i Sundkær syd for Oddesund.

Odby Sø vist som kystlagune ved høj- og lavvande på baggrund af ortofoto DDO2012 fra COWI

Odby Sø vist som kystlagune ved høj- og lavvande på baggrund af ortofoto DDO2012 fra COWI

Vi har for Holstebro Kommune udarbejdet projekt for et 110 ha stort vådområde omkring Hellegård Å sydvest for Vinderup. Projektet vil genslynge Hellegård Å på en 3 km lang strækning. Det bringer mere vandløbsvand ind over engene, således at en del af kvælstoffet i vandet kan blive omsat, inden det ellers ville nå ud i Limfjorden.
Projektet skal i aften præsenteres for lodsejerne på et møde.

Hellegård Å løber i en bred ådal på sin vej mod Limfjorden. I baggrunden ses Handbjerg Hovgård.

Hellegård Å løber i en bred ådal på sin vej mod Limfjorden. I baggrunden ses Handbjerg Hovgård.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et projekt til vandstands- hævning i Fyns største højmose Storelung som led i et LIFE-projekt.

Vi har bistået projektet med en forundersøgelse af konsekvenserne for de omkringliggende ejendommes fundering og afvandingsforhold. Og vi har udarbejdet projektforslag til nødvendige afværgeforanstaltninger.

Bygningerne ligger tæt omkring Storelung, som ligger til venstre i billedet.

Bygningerne ligger tæt omkring Storelung, som begynder til venstre i billedet.