Nyheder

Den første etape af anlægsarbejdet i Purker Fenner i Lille Vildmose er nu afleveret. Det er en del af efterbehandlingen efter endt tørvegravning. Arbejdet omfatter flytning af godt 15.000 kubikmeter jord, hvoraf en del indgår i afgrænsningen af den kommende Birkesø.
NaturRådgivningen har projekteret og ført tilsyn for LIFE+ Lille Vildmose projektet.

Højmosetørven er blotlagt efter, at overjordsdepotet er blevet fjernet.

Højmosetørven er blotlagt efter, at overjordsdepotet er blevet fjernet.

I NaturRådgivningen har vi valgt at købe licens til Orbicons vandløbsprogram VASP. Det skal bruges til løsning af vore mange vandløbs- og naturopgaver for nu 15 kommuner.
Vi har allerede brugt VASP til projekteringen af Furesø Kommunes vandplanindsats med åbning af rørlægninger og restaureringer af vandløb på og omkring den nedlagte Flyvestation Værløse.

En strækning af Bunds Å med god økologisk tilstand, som ikke behøver restaurering.

En strækning af Bunds Å med god økologisk tilstand, som ikke behøver restaurering.

Arbejdet med stryget ved Køng Mølle skrider godt fremad. Det 365 meter lange omløbsstryg skal skabe fuld faunapassage på de nederste 12 km af Hårby Å. Samtidig bevares møllesøen og kulturmiljøet ved den gamle møllegård. Det er et af de første vandløbsprojekter, som realiseres under vandplanernes vandløbsindsats. NaturRådgivningen fører tilsynet for Assens Kommune.

Omløbsstryget etableres under meget vanskellige pladsforhold

Entreprenøren etablerer omløbsstryget under meget vanskellige pladsforhold

De kunstigt skabte øer i Filsø har været en stor succes som ynglested og rasteplads for mange fugle. Aage V. Jensen Naturfonds Naturråd har derfor ønsket etableret en ekstra ø, som entreprenøren nu er ved at skabe på en tange syd for Dæmningsvejen. Øen bliver bygget op af jord tilkørt fra gravning af 6 vandhuller, og den bliver til sidst gravet fri af Jylland med en 40 meter bred rende.

Den nye ø er under opbygning, mens vandstanden i søen er lav

Den nye ø er under opbygning, mens vandstanden i Filsø er lav

Der er lige nu ved at blive gravet 6 vandhuller på de nye enge og marker, som er skabt på østsiden af den nye Filsø. Vandhullerne skal skabe levesteder for padder og vandinsekter, som her får et fristed fri for søens fisk.
NaturRådgivningen har projekteret og sagsbehandlet for Aage V. Jensen Naturfond.

Et af de nygravede, lavvandede vandhuller på Gammeltoft Odde i Filsø

Et af de nygravede, lavvandede vandhuller på Gammeltoft Odde i Filsø

På dagens generalforsamling i NaturRådgivningen har vi besluttet at ændre selskabsform til et aktieselskab. NaturRådgivningen har siden starten udviklet sig hurtigt med en omsætning på 2,1 mio. kr. i det første regnskabsår. Der er nu behov for at få en bestyrelse og at øge selskabskapitalen til 500.000 kr., som hentes af det første års overskud.

Filsø med som her Storeholm Udsigtshytte har været en af årets større opgaver.

Filsø og her Storeholm Udsigtshytte har været en af årets store opgaver.

Jette Nørgaard er den 1. august startet på fuld tid i NaturRådgivningen. Jette har været vores bogholder fra firmaets start samtidig med, at hun havde stilling som sekretær for Videnskabsetisk Komité i Region Syddanmark.
Jette vil i NaturRådgivningen fortsat forestå firmaets bogholderi og økonomistyring samtidig med, at hun vil arbejde som assistent med kontoropgaver og teknisk bistand.

Jette Nørgaard

Jette Nørgaard

NaturRådgivningen har lukket fra i dag og til torsdag den 25. juli, mens Jette og Niels tager på en ferietur til Nordspanien for at opleve naturen og fuglelivet i Pyrenæerne og i Ebro-deltaet. Murløberen i Hecho dalen står højt på ønskelisten.

Vi kan træffes på sms til mobil 23 10 82 50.

Vi fik set murløberen, men den var kun en prik på en klippevæg, så her er i stedet flamingoer fra Ebro deltaet.

Vi fik set murløberen, men den var kun en prik på en klippevæg, så her er i stedet flamingoer fra Ebro deltaet.

Sidste års indsats med naturgenopretning har allerede givet flotte resultater. På Gåseholm i Filsø yngler et par sandterner og i Mou-fenner i Lille Vildmose et par stylteløbere. Begge par har nu store unger. De er formentlig Danmarks eneste og verdens nordligste yngleforekomster af hver deres art.
Det er første gang stylteløberen har fået danske unger på benene og lige der, hvor NaturRådgivningen i 2012 var med til at hæve vandspejlet. Sidste gang sandternen fik danske unger på vingerne var vist i 1995.

Stylteløber med unge anes i cirklen

Stylteløber med unge anes i cirklen

For at forbedre adgangen til den nye Filsø for gående og cyklende har Aage V. Jensen Naturfond nu anlagt 1,5 km cykelsti langs Porsmosevej over den fredede Fiilsø Hede. Sammen med cykelstier etableret af Naturstyrelsen og Varde Kommune er det nu muligt at komme sikkert rundt om den nordlige halvdel af Filsø ad stier og små veje. Stien lukker samtidig et hul i den over 500 km lange Vestkystrute.

I NaturRådgivningen har vi arbejdet med stiprojektet i mere end et år.

Der asfalteres cykelsti langs hede og vej

Der asfalteres cykelsti mellem hede og vej