Nyheder

De kunstigt skabte øer i Filsø har været en stor succes som ynglested og rasteplads for mange fugle. Aage V. Jensen Naturfonds Naturråd har derfor ønsket etableret en ekstra ø, som entreprenøren nu er ved at skabe på en tange syd for Dæmningsvejen. Øen bliver bygget op af jord tilkørt fra gravning af 6 vandhuller, og den bliver til sidst gravet fri af Jylland med en 40 meter bred rende.

Den nye ø er under opbygning, mens vandstanden i søen er lav

Den nye ø er under opbygning, mens vandstanden i Filsø er lav

Der er lige nu ved at blive gravet 6 vandhuller på de nye enge og marker, som er skabt på østsiden af den nye Filsø. Vandhullerne skal skabe levesteder for padder og vandinsekter, som her får et fristed fri for søens fisk.
NaturRådgivningen har projekteret og sagsbehandlet for Aage V. Jensen Naturfond.

Et af de nygravede, lavvandede vandhuller på Gammeltoft Odde i Filsø

Et af de nygravede, lavvandede vandhuller på Gammeltoft Odde i Filsø

På dagens generalforsamling i NaturRådgivningen har vi besluttet at ændre selskabsform til et aktieselskab. NaturRådgivningen har siden starten udviklet sig hurtigt med en omsætning på 2,1 mio. kr. i det første regnskabsår. Der er nu behov for at få en bestyrelse og at øge selskabskapitalen til 500.000 kr., som hentes af det første års overskud.

Filsø med som her Storeholm Udsigtshytte har været en af årets større opgaver.

Filsø og her Storeholm Udsigtshytte har været en af årets store opgaver.

Jette Nørgaard er den 1. august startet på fuld tid i NaturRådgivningen. Jette har været vores bogholder fra firmaets start samtidig med, at hun havde stilling som sekretær for Videnskabsetisk Komité i Region Syddanmark.
Jette vil i NaturRådgivningen fortsat forestå firmaets bogholderi og økonomistyring samtidig med, at hun vil arbejde som assistent med kontoropgaver og teknisk bistand.

Jette Nørgaard

Jette Nørgaard

NaturRådgivningen har lukket fra i dag og til torsdag den 25. juli, mens Jette og Niels tager på en ferietur til Nordspanien for at opleve naturen og fuglelivet i Pyrenæerne og i Ebro-deltaet. Murløberen i Hecho dalen står højt på ønskelisten.

Vi kan træffes på sms til mobil 23 10 82 50.

Vi fik set murløberen, men den var kun en prik på en klippevæg, så her er i stedet flamingoer fra Ebro deltaet.

Vi fik set murløberen, men den var kun en prik på en klippevæg, så her er i stedet flamingoer fra Ebro deltaet.

Sidste års indsats med naturgenopretning har allerede givet flotte resultater. På Gåseholm i Filsø yngler et par sandterner og i Mou-fenner i Lille Vildmose et par stylteløbere. Begge par har nu store unger. De er formentlig Danmarks eneste og verdens nordligste yngleforekomster af hver deres art.
Det er første gang stylteløberen har fået danske unger på benene og lige der, hvor NaturRådgivningen i 2012 var med til at hæve vandspejlet. Sidste gang sandternen fik danske unger på vingerne var vist i 1995.

Stylteløber med unge anes i cirklen

Stylteløber med unge anes i cirklen

For at forbedre adgangen til den nye Filsø for gående og cyklende har Aage V. Jensen Naturfond nu anlagt 1,5 km cykelsti langs Porsmosevej over den fredede Fiilsø Hede. Sammen med cykelstier etableret af Naturstyrelsen og Varde Kommune er det nu muligt at komme sikkert rundt om den nordlige halvdel af Filsø ad stier og små veje. Stien lukker samtidig et hul i den over 500 km lange Vestkystrute.

I NaturRådgivningen har vi arbejdet med stiprojektet i mere end et år.

Der asfalteres cykelsti langs hede og vej

Der asfalteres cykelsti mellem hede og vej

Søborg Sø var ind til den første afvanding i 1796 en over 600 ha stor sø i det nordligste Sjælland. Gribskov Kommune og Søborg Sø Landvindingslag er gået sammen om at undersøge mulighederne for at genskabe en sø i området med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond.

NaturRådgivningen har udarbejdet et oplæg, som Niels forleden præsenterede for lodsejerne på landvindingslagets generalforsamling.

Søborg Sø Landvindingslags område fremhævet på Kort25 fra Geodatastyrelsen©

Søborg Sø Landvindingslags område fremhævet på Kort25 fra Geodatastyrelsen ©

Regentparret kommer Grundlovsdag for at opleve det store naturgenopretningsprojekt i Gyldensteen Strand. Direktør Anders Skov fra Aage V. Jensen Naturfond byder velkommen. Professor Katherine Richardson vil orientere om formålet med projektet. Overinspektør Anders Myrtue, Odense Bys Museer fortæller om områdets kulturhistorie, og Niels Riis fra NaturRådgivningen besvarer spørgsmål. Arrangementet finder sted på toppen af den gamle kystskrænt med udsigt over store dele af området. En omtale i TV2 Fyn kan ses ved klik her.

En del af udsigten over de nye diger fra besøgstedet

Udsigten over de nye diger fra besøgstedet

Til løsningen af vore mange nye opgaver har vi besluttet at investere i vores eget GPS-udstyr, så vi altid kan foretage opmåling og afsætning hurtigt og præcist for vore kunder. Valget faldt på en Trimble R8 GNSS GPS/GLONASS med en TSC3 controller, der kører RTK via GPSnet.

Det er det samme udstyr, som vi har lejet os til igennem det seneste år, men nu er det vores og helt nyt. GPS’en blev straks taget i brug ved opmålingen til en opgave for Kulturstyrelsen.

Den nye GPS blandt engkabbelejer ved Ålebækken

Den nye GPS blandt engkabbelejer ved Ålebækken