Nyheder

Der arbejdes i øjeblikket med at omlægge en række forskellige ledninger ved Fraugde i udkanten af Odense. Der lægges nye spildevandsledninger og drænledninger, og der flyttes elkabler og vandledninger på kryds og tværs. Det er Odense Kommune, som har sat arbejdet i gang, og formålet er efterfølgende at kunne flytte Fraugde Bæk på en 800 m lang strækning for at klimasikre området mod stigende afstrømninger.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos, men vi har styr på det hele.

Stenholt Mose nord for Engesvang er med sine 35 ha landets 3. største bevarede højmose. Lige som alle andre højmoser lider den under følgerne af tidligere tiders afvanding og tørvegravning. Silkeborg Kommune har nu som led i et LIFE-projekt afsluttet en restaurering af mosen, der med vandstandshævende tiltag vil imødegå udtørringen af mosen, således at den fortsat kan udvikle sig som aktiv højmose.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Niels har været tre dage i Nordengland for at deltage i en konference om højmoser: Restoring Peatlands. Development of Best Practice Techniques, som var arrangeret af Cumbria BogLIFE-projektet med deltagelse fra en række europæiske lande.

På konferencen præsenterede Niels et indlæg om metoder og erfaringer fra de første år med restaureringen af Lille Vildmose.

Fra præsentation på konferencen

Fra præsentation på konferencen

Vi har været på Årø i Lillebælt til afleveringsforretning på et nyt vådområde. Det er Årø Galloway, som har etableret det private vådområde på 25 ha med en vintervandflade på 4 ha. Projektet er til gavn for bl.a. strandtudser og klyder. Vi har forberedt det til at blive første del af et større projekt på øen. Vandet må vi vente lidt på, da oplandet er lille på øens sydøstlige del.

Et af de nyanlagte vandhuller til strandtudser bliver inspiceret.

Tofte Skov i Lille Vildmose rummer stor biodiversitet med bla. kronvildt, vildsvin, kongeørn og havørn. I den nordlige del af skoven har Aage V. Jensen Naturfond nu gennemført en omlægning af vandløbene. Der er herved skabt næsten 4 km nye vandløb gennem terrænet, som leder et opland på 400 ha tilbage til sit oprindelige afløb gennem skoven. Samtidig er den tidligere afvandingsgrøft ud til Kattegat lukket.

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem Tofte Skov

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem en ryddet sitkabevoksning i Tofte Skov

Assens Kommune har nu gennemført den 5. af de vandløbsrestaureringer, som vi har projekteret som led i vandplanindsatsen. Denne gang var det i den øvre del af Puge Mølle Å, hvor styrtet ved et rørudløb under Nårupvej er blevet udlignet gennem et 40 meter langt stenstryg. Udfordringen var her både at sikre fuld faunapassage og afvandingsinteresserne på de omgivende marker.

Stryget set nede fra med de to afskårede rørtilløb på hver side.

Aage V. Jensen Naturfond kunne i går indvie endnu et flot udsigtstårn og nu på nordspidsen af Langodde i Filsø. Frem til tårnet er anlagt en sti og en 21 m lang gangbro over Pansergraven fra krigens tid. Udsigten over søen er fremragende, og der er yderligere etableret en 0,2 ha stor fugleø midt i kikkertfeltet. Vi har i NaturRådgivningen haft fornøjelsen af at stå for projekteringen og byggeledelse. Se fotos fra JyskeVestkysten

Langoddetårnet med den nye fugleø i Filsø i baggrunden

Aage V. Jensen Naturfond kunne i dag indvie sit nye udsigtstårn i Vaserne ved bredden af Furesøen. Tårnet er i to etager. Det står i blød bund på 10 meter lange egepæle. Hele konstruktionen er ved vores projektering blevet CAD-tegnet i 3D. Alt det bærende tømmer er herefter tilskåret på et CNC-styret savværk præcist på mål, så tømrerne kunne bolte det hele sammen ude midt i sumpen.

Vasetårnet og den 50 meter lange rampe er bygget ud igennem ellesumpen

Aage V. Jensen Naturfond holdt i dag indvielse af det nye udsigtstårn på Ovstrup Hede nord for Herning. Vi har med glæde projekteret tårnet, som er opført i en stolpekonstruktion hævet 4 meter over terræn. Her fra er der en glimrende udsigt over det åbne hedelandskab med flokke af krondyr replica rolex og dådyr. Tårnet har allerede vist sit værd med en observation af den jyske ulv på tæt hold.

Det nye udsigtstårn set ude fra. Det kan besøges fra p-pladsen ved adressen Bindstowvej 20, Herning.

Som led i et LIFE projekt er vi for Naturstyrelsen Storstrøm i gang med at kortlægge opbygningen af Holmegaards Mose ved Næstved. Det er Sjællands største højmose, hvor der allerede er gennemført en vellykket naturgenopretning. For at kunne gøre det endnu bedre, undersøger vi nu med hjælp af flere frivillige de tørveforekomster, som er efterladt i mosen efter mange års tørvegravning.

På pladen i forgrunden ligger boreprøver, som viser 10.000 års udviklingshistorie

På pladen i forgrunden ligger boreprøver, som viser 10.000 års udviklingshistorie

...3456...10...